நூல்கள் : 18,977
இதழ்கள் : 39,567
மொத்தம் : 58,544